Inquisitiveness
Resilience
Empathy

學生會

2022-2023年度香港中文大學善衡書院學生會代表會

職位 姓名 學院
主席 李芷嫣 文學院
副主席 黃澤欣 理學院
秘書 劉穎欣 理學院
財政 張考言 文學院
屬下團體管理委員 陳柏安 醫學院
成員 梁臻熙 文學院
成員 姚慶煊 社會科學院

2021-22年度香港中文大學善衡書院學生會幹事會

職位  姓名 學院
會長 李芷嫣 文學院
副會長 劉穎欣 理學院
外務副會長      李柏謙 工商管理學院
財政 陳禮謙 理學院
秘書 黃浩維 醫學院
公關及宣傳 謝柏匡 醫學院
公關及宣傳 王怡穎 社會科學學院
總務 姚慶煊 社會科學學院