Home away from Home
Anchor for Students’ Voyage

Affiliated Fellows

Mr. CHU Tat Shing
Prof. GE Wei
Prof. KWAN Tze-wan
Prof. Desmond C.K. HUI
Dr. Will NG Wai-yin
Mr. YUNG Ho Yin